Charakteristika tanečného odboru

    V tanečnom odbore sa vyučujú predmety: hudobno-pohybová výchova, tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, moderný tanec, džezový tanec, tanečná prax, súborová práca – folklórny súbor.
    Počas prípravného štúdia, ktoré trvá najviac dva roky, pedagóg pripravuje žiaka prostredníctvom obsahu vzdelávania v predmete Hudobno-pohybová príprava a Tanečná príprava na ďalšie štúdium. Cieľom vyučovacieho procesu v prípravnom štúdiu je zároveň overenie predpokladov pre ďalšie štúdium v tanečnom odbore.
    Cieľom vyučovacieho procesu v prvej časti I. stupňa základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je všestranná základná tanečná výchova žiakov pre ďalšie štúdium v tanečných technikách klasického, ľudového a kreatívneho tanca.
    Cieľom vyučovacieho procesu v druhej časti I. stupňa základného štúdia tanečného odboru ZUŠ je dôsledným metodickým postupom pripraviť absolventa I. stupňa základného štúdia buď na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického a ľudového scénického tanca, alebo na pokračovanie v štúdiu na II. stupni ZUŠ. Podmienkou úspešného absolutória I. stupňa je zvládnuť základy tanečných techník (klasický, ľudový a džezový tanec) a realizovať sa v tanečnej praxi na verejnom vystúpení. Zároveň na konci štúdia u mimoriadne nadaných žiakov je možné pokračovať v štúdiu tanca na Tanečných konzervatóriách.
    Druhý stupeň tanečného vzdelávania trvá tiež 4 roky. Po absolvovaní štúdia, v prípade mimoriadneho talentu žiaka a jeho individuálneho záujmu, je možné absolvovanie talentových prijímacích pohovorov na vysoké školy umeleckého zamerania.
    Podmienky prijímania žiakov na jednotlivé stupne vzdelania:
    Prípravné štúdium - kritéria hodnotenia: hudobné a pohybové schopnosti, telesná spôsobilosť - fyzické dispozície, rytmické cvičenie, hlasový potenciál – spev ľudovej alebo detskej piesne.
    Prvý stupeň - talentovaní žiaci ZŠ, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti ročníka, do ktorého sú prijímaní.
    Druhý stupeň - absolventi I. stupňa základného štúdia alebo výnimočne talentovaní žiaci stredných škôl, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti štúdia ročníka, do ktorého sú prijímaní.